Cijenjeni posjetitelji u ovoj rubrici možete pronaći naše podatke i korisne dokumente.

Na temelju članka 41. stavak 1. Zakona o predškolskom  odgoju  i  naobrazbi («Narodne novine»   br.   10/97.)   i   članka   19.   Statuta Dječjeg vrtića   RADOST Vela Luka, Upravno vijeće  Ustanove  na  sjednici    održanoj  dana

29.01.   2010.   godine,       a   uz   suglasnost
Općinskog  vijeća  Općine  Vela  Luka  (Klasa:
021-05/10-03/049 Ur. Broj: 2138/05-02-10-01, od 09.02.2010. godine), donijelo

PRAVILNIK

o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Dječjeg vrtića RADOST Vela Luka

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada (u daljnjem tekstu: Pravilnik), pobliže se ureñuje:
- ustrojavanje rada,
- uvjeti i način rada,
- potreban broj, zadaće, odgovarajuća stručna sprema pojedinih djelatnika
- te druga pitanja u svezi s ustrojstvom, djelokrugom i načinom rada   Dječjeg vrtića RADOST Vela Luka (dalje u tekstu Ustanova).

Članak 2.
Vrtić se bavi odgojem i naobrazbom te skrbi o djeci predškolske dobi poradi poticanja cjelovitog razvoja osobnosti djeteta i kvalitete njegova života sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi (u daljnjem tekstu:   Zakon),   propisima   donesenim   na osnovi zakona, Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece i odredbama Statuta Ustanove.

II UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN RADA

Članak 3.
Ustanova ustrojava svoj rad na način kojim će se najbolje ostvariti svrha, ciljevi i zadaće  predškolskog odgoja  i  naobrazbe te skrbi o djeci.
Ustrojstvo i   rad vrtića temelji se na humanističkom, znanstveno utvrñenom, stručnom, profesionalnom, djelotvornom, odgovornom   i   pravovremenom obavljanju odgoja i naobrazbe te skrbi o djeci i drugih poslova     i     zadaća  utvrñenih     Godišnjim planom i programom rada i normativima utvrñenim  Odlukom  o  elementima standarda društvene brige o djeci predškolskog uzrasta.

Članak 4.
Ustanova  se  ustrojava  kao predškolska ustanova u kojoj se ostvaruju:
- programi njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi,
- programi za darovitu djecu,
- programi predškole,
- programi ranog učenja stranih jezika,
- programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i športskog sadržaja i
- drugi programi u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja, stručno-razvojni poslovi, poslovi u svezi s početkom i završetkom pedagoške godine te izvršavanju stručno- administrativni, računovodstveno-financijski   i pomoćno-tehničko poslovi.

Članak 5.
Rad Ustanove obavlja se na adresi: 20
270 Vela Luka, Ulica 27 broj 17.

Članak 6.
Ravnatelj i Upravno vijeće odgovorni su za planiranje i ostvarivanje Godišnjeg plana i programa rada vrtića te ukupne zadaće vrtića, a posebno su odgovorni za uspostavljanje stručno  utemeljenog,  racionalnog  i djelotvornog ustrojstva.

Članak 7.
Unutarnjim       ustrojstvom       poslovi
Ustanove razvrstavaju se na:
- poslove voñenja vrtića
- stručno-razvojne poslove i poslove predškolskog odgoja
- upravno-pravne poslove
- administrativno-računovodstvene poslove
- poslove prehrane
- poslove čišćenja
- poslove tehničkog održavanja.

Članak 8.
Poslovi voñenja Ustanove sadrže:
- ustrojavanje vrtića,
- voñenje rada i poslovanja, planiranje i programiranje,
- praćenje ostvarivanja Godišnjeg plana i programa rada,
- suradnju s državnim, županijskim, gradskim tijelima i stručnim djelatnicima, te
- druge poslove u svezi s voñenjem poslovanja
Ustanove.
Poslove voñenja Ustanove obavlja Ravnatelj i to ½ radnog vremena.

Članak 9.
Stručno – razvojni poslovi i poslovi predškolskog odgoja sadrže:
- neposredan rad s djecom,
- izvedba programa njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi,
- programi za darovitu djecu,
- programa predškole,
- programa ranog učenja stranih jezika, programa umjetničkog, kulturnog, vjerskog i športskog sadržaja,
- stručno usavršavanje, suradnju s roditeljima, planiranje i valorizaciju,
- voñenje pedagoške dokumentacije, poslove stručnih suradnika te
- ostale poslove utvrñene Godišnjim planom i programom rada.
Stručno razvojne poslove medicinske struke moguće  je  povjeriti  nadležnoj  zdravstvenoj
ustanovi na temelju Ugovora o   obavljanju povremenih poslova.
Stručno razvojne poslove stručnog suradnika obavlja stručni suradnik  (psiholog/defektolog) na ½ radnog vremena.

Članak 10.
Upravno pravni poslovi sadrže:
- primjenu zakona i propisa donesenih na temelju zakona,
- izradu pravilnika, rješenja, odluka, zaključaka i drugih akata,
- poslove u svezi s radnim odnosima,
- pružanje stručne pomoći u poslovima u svezi s radnim odnosima, obavljanje opće pravnih poslova tj. sastavljanje ugovora koje vrtić sklapa,
- briga u statusno pravnim pitanjima, provedbu natječaja i oglasa,
- voñenje dokumentacije i evidencije, suradnju s državnim, županijskim, općinskim tijelima i ždjelatnicima i
- ostale pravne poslove u svezi s djelatnošću
Ustanove.
Upravno  pravne  poslove  obavljati će  stručni suradnik pravne struke u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vela Luka kao osnivača povremeno i prema potrebi.

Članak 11.
Računovodstveni poslovi sadrže:
- zapremanje i otpremanje pošte, urudžbiranje,
- izradu financijskog izvješća, izradu financijskog plana,
kvartalnog, polugodišnjeg i godišnjeg obračuna,
- obračun plaća, naknada, poreza, doprinosa, drugih materijalnih izdataka, obračun korisnika usluga, poslove evidencije,
- blagajničke i druge poslove utvrñene
propisima o računovodstvenom poslovanju.
Administrativni poslovi sadrže:
- zapremanje i otpremanje pošte, urudžbiranje,
- voñenje kadrovske i matične evidencije, Računovodstvene i administrativne poslove obavlja Voditelj računovodstva i to za ½ radnog vremena.

Članak 12.
Poslovi prehrane djece sadrže:
- organiziranje i nabavku prehrambenih artikala  
koju provode ravnatelj, medicinska sestra i kuhar dogovorno,
- organiziranje i pripremanje obroka,
- svakodnevno održavanje prostora za pripremu obroka, posuña za pripremanje I serviranje hrane te čuvanje prehrambenih artikala.

Članak 13.
Poslovi čišćenja obuhvaćaju:
- čišćenje unutarnjih prostora, podova, prozora i ostalih površina,
- čišćenje i održavanje namještaja i druge opreme,
- čišćenje i ureñenje vanjskog okoliša te ostale poslove u svezi čišćenja i održavanja prostora i objekta Ustanove.

Članak 14.
Poslovi tehničkog održavanja sadrže:
- čuvanje i održavanje objekata vrtića i drugih prostora,
- održavanje ureñaja i opreme za grijanje i hlañenje (klime),
- održavanje električnih, vodovodnih i plinskih instalacija i opreme, gromobrana,
- održavanje i ureñivanje vanjskog prostora
(okoliša) i objekata,
- manje popravke i druge poslove održavanja i
čuvanja objekta Ustanove i prostora.
Poslovi tehničkog održavanja mogu biti organizirani na način da ih obavljaju osobe (obrtnici ili društva) na temelju Ugovora o obavljanju povremenih poslova.

Članak 15.
Tjedno radno vrijeme rasporeñuje se u pet radnih dana.
Raspored radnog vremena utvrñuje se Godišnjim    planom i programom    rada Ustanove.

III  RADNICI  USTANOVE

Članak 16.
Stručni radnici u vrtiću su:
1.   ravnatelj,
2.   odgojitelji,
3.    stručni    suradnici    (defektolog/psiholog, zdravstveni voditelj/medicinska sestra).
Radnici    iz  stavka  1.  ovog  članka, pored općih uvjeta, moraju imati odgovarajuću stručnu spremu prema odredbama Zakona i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću te položen stručni ispit.

Članak 17.
Radnici  iz članka 16. stavak 1. točka
2. ovog Pravilnika mogu napredovati  i stjecati zvanja   odgojitelj   –   mentor   i   odgojitelj   – savjetnik te stručni suradnik – mentor i stručni suradnik - savjetnik.

Članak 18.
Ostali radnici u Ustanovi su:
1.   voditelj računovodstva,
2.   kuhar,
3.   spremačica.

Članak 19.
Radnici  iz  stavka  1.     ovog  članka, pored  općih  uvjeta,  moraju  imati  i odgovarajuću stručnu spremu prema odredbama Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću.

V BORAVAK U PROSTORU USTANOVE
 
Članak 20.
 
Radnici   ustanove,   roditelj   i   druge osobe mogu boraviti u prostoru ustanove samo tijekom radnog vremena a izvan radnog vremena samo po odobrenju ravnatelja.

Članak 21.
U prostoru Ustanove zabranjeno je:
- pušenje
- nošenje oružja
- pisanje po zidovima i inventaru Ustanove
-  unošenje  i  konzumiranje  alkohola  i narkotičkih sredstava
-  unošenje sredstava, opreme i  ureñaja koji mogu izazvati požar ili eksploziju
- unošenje tiskovina nepoćudnog sadržaja.
- Odgojitelji i roditelji ne smiju bez odobrenja ravnatelja dovoditi u Ustanovu strane osobe. Svim osobama zabranjeno je dovoditi životinje u prostorije i radni okoliš Ustanove.

Članak 22.
Dužnost je radnika i drugih osoba koje borave   u   Ustanovi   skrbiti   se   o   imovini Ustanove prema načelu dobroga gospodara.

Članak 23.
Radnici  Ustanove  moraju  se racionalno koristiti sredstvima Ustanove koja su im stavljena na raspolaganje. Svaki uočeni kvar na instalacijama električne struje, plina ili vodovoda, grijanja ili drugi kvar, radnici su obavezni prijaviti ravnatelju.

Članak 24.
Radnici Ustanove dužni su se kulturno odnositi prema roditeljima i drugim osobama koje borave u Ustanove.

Članak 25.
Nakon isteka radnog vremena radnici su dužni uredno pospremiti radne materijale, zatvoriti prozore, isključiti električne aparate i zaključati radne prostorije.

VI RADNO VRIJEME

Članak 26.
Radno vrijeme Ustanove je od 6.30 do
15.30 sati. Ukoliko postoji potreba drugačijeg organiziranja radnog vremena o istom donosi Odluku ravnatelj.
Djeca mogu boraviti u Ustanovi samo u vremenu odreñenom za izvoñenje odgojno- obrazovnog programa i drugih oblika rada.
Roditelji  ili  skrbnici  dužni  su  djecu,
čistu i urednu dovesti u Ustanove.

Članak 27.
Radnici su dužni dolaziti na posao i odlaziti s posla prema rasporedu radnog vremena. Način evidencije nazočnosti na radu odreñuje ravnatelj.

Članak 28.
Materijali se mogu unositi i iznositi za vrijeme radnog vremena, a izvan radnog vremena samo uz odobrenje ravnatelja.

VI RAD S DJECOM

Članak 29.
Odgojno-naobrazbeni rad s djecom u svim programima ustrojenim u Ustanove odvija se u suglasju sa Programskim osnovama i Koncepcijom razvoja predškolskog odgoja i naobrazbe utvrñenog od Ministarstva nadležnog za  obrazovanje. Znakovitost ovim Programskim osnovama daje fleksibilnost u postavi ustrojstva rada, planiranju i postavi neposrednih zadaća, te koncepciji rada sa nezaobilaznim zahtjevom humanističke razvojne osnove.
Rad s djecom provodi se u jasličkim i vrtićkim odgojnim skupinama.
Broj djece u skupinama iz stavka 1. ovog članka odreñuje se prema Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe te aktima osnivača.

Članak 30.
Za   vrijeme  rada   odgojitelji  i   drugi radnici dužni su biti primjereno odjeveni, odnosno nositi urednu i čistu zaštitnu odjeću i obuću.
Dnevni odmor (stanku)  radnici koriste tako da se osigura redovito ostvarivanje programa, nadzor nad djecom i komuniciranje sa strankama.

Članak 31.
Roditelji mogu razgovarati s odgojiteljima   i stručnim suradnicima   u dane primanja roditelja ili iznimno u vrijeme koje odredi odgojitelj odnosno stručni suradnik.

VII ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.
Prilog ovom Pravilniku koji čini njegov sastavni dio je Popis radnih mjesta i popis poslova zaposlenih u Dječjem vrtiću RADOST Vela Luka

Članak 33.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti:
1. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića RADOST Vela Luka, od
01.06.2000. godine.
2. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića RADOST Vela Luka, od
07.08.2003. godine.
3. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića RADOST Vela Luka, od
05.06.2008. godine.

Članak 34.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Ustanove.

UPRAVNO VIJEĆE Predsjednica Tatjana Vučetić, v.r.

 © 2015 Dječji vrtić "Radost" Vela Luka. Sva prava zadržana.

Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom (GPL).